Nëse ndonjëri prej jush e kap mërzi, pikëllim, stres, vështirësi e hall le të thotë

Nëse ndonjëri prej jush e kap mërzi, pikëllim, stres, vështirësi e hall le të thotë

Trasmetohet nga Aishja, radiAllahu anha, se Profeti alejhis saletu ues selam e mblidhte familjen e tij dhe j thoshte:

“Nëse ndonjëri prej jush e kap mërzi, pikëllim, stres, vështirësi e hall le të thotë:

Allahu, Allahu rrabbij lee ushriku bihi shej en.

Allahu, Allahu është Zoti im, nuk adhuroj asgjë tjetër përveç Tij.”

Es Silsiletu es Sahihah 2755

Lajme