Cfare ndodh me ate njeri qe heq dore nga martesa dhe nuk martohet

Cfare ndodh me ate njeri qe heq dore nga martesa dhe nuk martohet

Heqja dorë nga martesa

Martesa është një ligj të cilin Allahu e ka caktuar për krijesat e Tij.

Për këtë arsye, Allahu ka bërë krijesat në dy gjini, që të kenë kontakt intim nën një kurorë dhe pastaj lloji njerëzor të shtohet e të vazhdojë.

Nuk është prej feje heqja dorë nga martesa dhe ndërmarrja e veprimeve që humbasin aftësitë për epsh (tredhja).

Heqja dorë nga martesa është e shprehur sidomos kohëve të fundit, në masë të madhe dhe në përgjithësi në popuj të ndryshëm, por edhe te muslimanët. E gjithashtu edhe në popullin tonë.

Kështu, sheh se disa individ e vonojnë martesën, pa arsye, pastaj përtojnë të marrin obligime, duke ardhur kështu deri te heqja dorë nga martesa, gjë e cila është shumë e keqe ngase me këtë bien poshtë të gjitha dobitë e martesës (që i kemi përmendur).

Njeriu i martuar, familjar, ka një jetë shumë më normale, sesa ai që nuk është i martuar.

Kur njeriu heq dorë nga martesa, kjo bën të shkaktohen probleme në shoqëri.

Shtoja kësaj dhe faktin se duke ikur nga martesa, nga ana tjetër i shfryjnë epshet nëpërmjet lidhjeve jashtëmartesore dhe kurvërisë, gjë kjo e cila është prej fatkeqësive të mëdha sot.

Pejgamberi a.s. u thotë të gjithë të rinjve:

“O ju të rinj! Ai që mund të kujdeset për gruan le të martohet, ngase kështu i mbyll shikimet dhe mbron veten.” (Transmetim i Buhariut)

Ndersa Allahu thote ne Kuran: “Dhe martoni të pamartuarat (të pamartuarit) dhe robërit e robëreshat tuaja qe janë të ndershëm e të ndershme. Nëse jeni të varfër, Allahu ju begaton nga mirësia e Tij, Allahu është bujar i madh, i gjithëdijshëm “. (Nur, 32)

Lajme