A po tutesh prej vdekjes?! Ja çfarë thotë Allahu në Kuran!

A po tutesh prej vdekjes?! Ja çfarë thotë Allahu në Kuran!

A po tutesh prej vd e kjes?! Ja çfarë thotë Allahu në Kuran!]
“Me të vërtetë, ata që thonë: “Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë në të drejtë, do t’u zbresin atyre melaqet (në momentet e vd ek jes dhe do t’u thonë): “Mos u frikësoni, mos u pikëlloni! Dhe gëzohuni me xhenetin që ju ishte premtuar! (Fussilet 30).

Këtë përgëzim do ta përjetojnë në momentin e vd e kj es, në varre dhe kur të ringjallen.

A nuk është kjo një myzhde e madhe për të devotshmin?

Ejani pra të pendohemi dhe ti themi JO harameve, ta falim Namazin, ta bëjmë dhikrin, dhe të bëjmë vepra të mira!

Lajme