Vjen lajmi i fundit nga PDK – Në lidhje me zgjedhjen e Presidencës

Vjen lajmi i fundit nga PDK – Në lidhje me zgjedhjen e Presidencës

Partia Demokratike e Kosovës do të pë rfshihet në zgje dhjen e pre sidentit vetëm nëse of rohet një kandidat ko nsensual i gjithë spe ktrit politikë. Në të ku ndërtën shpr ehën të ga tshëm për të shkuar edhe në zgje dhje të reja.

Anëtari i kryesisë së PDK-së, Betim Gjoshi thotë së nëse vendi shkon në zgj edhje të reja, është pë rgjegjësi ek skluzive e Lëvizjes Vetëvendosje. Derisa ri konfirmon qëndrimin ku ndër Vjosa Osmanit që të zgj edhet pre sidente.

“Ne do ta japim ko ntributin vetëm nëse do të kemi një pr esident i cili do pë rfaqësonte un itetin e qytetarëve dhe spe ktrit politik… Kurdo që të jetë në rend të ditës tema e pre sidentit ne do të ba shkëbisedojmë si parti udhëhe qëse e opo zitës me partitë tjera op ozitare për të shikuar mundësinë e një personi k onsensual.

Për këtë jemi të h apur të bisedojmë edhe me ata që i kanë fituar zgje dhjet. Nëse mund të arrijmë tek një person që mund të pë rfaqësojë un itetin e popullit dhe spe ktrit politik, ne do ta mb ështesim”, thotë ai.

Megjithëse i mirëpret zgje dhjet e reja, Gjoshi thotë se ato nuk i po kërkon PDK-ja, por ka te ndenca të Albin Kurtit për mos të gjejë një zgji dhje për çë shtjen e pre sidentit në mënyrë që vendi të shkojë sërish para kutive të vo timit.

Lajme