Si E Pe rshkruani Hashim Thaqin Me Nje Fjale? A I Be soni

Si E Pe rshkruani Hashim Thaqin Me Nje Fjale? A I Be soni

Hashim Thaçi (i lindur më 24 pri ll 1968) është pre sidenti i pestë i Re publikës së Kosovës. Ai ishte kryeministri i parë i Kosovës së pav arur, Ministër i Jashtëm dhe Zëvendëskryeministr në kabinetin e ri të kr yesuar nga Isa Mustafa, i cili mori detyrën më 12 dhj etor 2014.

Thaçi ishte gjithashtu kr eu i Partisë De mokratike të Kosovës (PDK). Ai u ngr it në re nd të parë si kr eu politik i Us htrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Ndërkohë, ai shërbeu gjithashtu si kreu i një qeverie të përkohshme në fund dhe menjëherë pas luf tës në vitin 1999

Lajme