TU RP/ Lajm I Hi;Dhur Mbi Hashim Thacin, Dalin Te ”Zezat” E Thacit Ne Shesh !! Zbulohen Te Gjitha Sekr Etet…

TU RP/ Lajm I Hi;Dhur Mbi Hashim Thacin, Dalin Te ”Zezat” E Thacit Ne Shesh !! Zbulohen Te Gjitha Sekr Etet…

Vetëm 24 orë pasi ish Presi denti i Kosovës Hashim Thaçi dha dorëh eqjen për një akta kuzë të ngri tur nga Gjy kata Spe’ciale, kishte një për pjekje për të gra bitur kasa fortën e tij. Sipas Gazetablic.com, është një k asafortë e mbushur me doku mente sek rete në presiden cën e Kosovës.

Për shkak të kësaj, u njo ftua se drejtori i Agj enci së së Int eligjencës së Kosovës do të informojë Bordin e As’amblesë së Sig urisë për këtë ra st. Burime nga por;tali thonë se në të morën pjesë sek’retari i presi.dencës së Kosovës, Driton Gashi dhe një zy;rtar që e prez’antoi atë si in spektor i Agjen cisë së Int’eligjen cës së Kosovës .

Lajme