Personi që dje e pu thte fotografinë e Rugovës, para pak vitesh la vdëronte Sllobodan Millosheviqin

Personi që dje e pu thte fotografinë e Rugovës, para pak vitesh la vdëronte Sllobodan Millosheviqin

Një i ri që dje u pa në Ku vendin zgje dhor të LDK-së te ksa p uthte fotografinë e Ibrahim Rugovës, para pak vitesh u bë lajm në mediat serbe. Kosovari që dje u be h ero me këtë gj est, para pak kohësh për mediat serbe ka f ajësuar Amerikën për krejt të kë qíjat që i kanë ndo dhur Kosovës. Madje, tha se për l uftën dhe cdo gjë që ka ndodhur këtu nuk ka píkë f aji S llobodan Mílloshevíq, tashmë i n djerë.

Një video d ëshmon gjithcka. Deklarata e tij që e bëri k undër shtetit mik të Kosovës u përdor e ke qpërdor nga mediat në Serbi. “Kur të kërkoj për të hyrë në punë nuk ka punë as për mua as këtë fshat. Punë as për shk íe as për shqiptarë, ata në Prishtinë janë f ajtor. Këtu është f ajtor edhe Amerika. Babai im para l ufte i ka fituar 2000 dn tash unë nuk marrë asnjë ce nt në pe nsíon, ne shqiptarrët nuk kemi p roblem me shkíet kemi p roblem me Qe verinë në pri shtinë”, kishte de klaruar i njëjti.
Tutje ai kishte ga rantuar me jetë se S llobodan Míllosheviqi është më i miri.

Lajme