Ambasadori palastinez në Serbi: Milosheviçi pak ua ka bërë Kosovarëve, kurr nuk do ta njohim Kosovën!

Ambasadori palastinez në Serbi: Milosheviçi pak ua ka bërë Kosovarëve, kurr nuk do ta njohim Kosovën!

Ambasadori i Palestinës në Serbi, Mohammed Nabhan ka bërë thi rrje tek vendet arabe që t’i të rheqin njohjet ndaj Re publikës së Kosovës.
“Për Palestinën, Jeruzalemi është një vijë e kuqe, dhe hapja e ambasadës së Kosovës në atë qytet është një a kt ar miqësor për ne. Unë u bëj thi rrje vendeve arabe të ri shikojnë njohjen e Kosovës dhe të bëjnë pre sion mbi ta që të mos hapin një ambasadë në Jeruzalem” “Ne nuk e njohim Kosovën sepse i pë rmbahemi li gjit ndë rkombëtar. Kjo nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon mes nesh dhe shqiptarëve, por ne duam që të gjithë të re spektojnë li gjin ndërkombëtar.

Ne nuk e njohim Kosovën sepse ne respektojmë Rezolutën 1244, e cila e tr ajton Kosovën si pjesë të Serbisë. Nëse diçka duhet të ndryshojë në atë rrugë, ajo duhet të ndryshojë si rezultat i bi sedimeve midis Serbisë dhe asaj enk lave”, tha Nabhan.

Lajme