Nese E Gjen Int elegjenca Juaj Eshte M bi No rmalen / Macja Po Zb ret Apo Po N gjit Shkallët?

Nese E Gjen Int elegjenca Juaj Eshte M bi No rmalen / Macja Po Zb ret Apo Po N gjit Shkallët?

Mos njohja e plotë e vetes është diçka që është më e z akonshme sesa mund të mendoni. Pa dy shim, e gjithë jeta juaj do të jetë një pe riudhë e vetë-zbu limit. Por ka kaq shumë pjesë të pe rsonalitetit tuaj që qëndrojnë brenda jush sa nuk do të t’ju bëjë k eq të merrni pak ndi hmë për të pë rshpejtuar këtë pr oces.

Pra mendimi juaj për këtë foto te çu ditshme që vetëm disa njerëz mund ta da llojnë nëse macja po i zbr et apo po i ng jit shkallët.

Lajme