Afrim Muqiqi pa ralajmëron ve prime ra dikale, nëse nuk fillojnë të mbahen ah engjet dhe mbrëmjet muzikore

Afrim Muqiqi pa ralajmëron ve prime ra dikale, nëse nuk fillojnë të mbahen ah engjet dhe mbrëmjet muzikore

Këngëtari Afrim Muqiçi, pë rfaqësues i es tradës në Od ën e Hotelerisë, tha se mbi 50 mijë persona kanë mbetur të pap unë në këtë se ktorë. Ai thotë se të gjitha rrugët in stitucionale janë sht erur dhe se nuk kanë zgj idhje tjetër pos pro testave, nëse nuk le johej p amje e re storanteve dhe or ganizimi i da smave nga muaji pr ill. Sipas tij, është i paa rsyeshëm le jimin i ak tivitet të tjera të ngj ashme, duke shtu ar se pronarët e këtyre bizneseve janë bu zë “gr eminës”.

“Neve nuk na ka mbetur më rrugë ins titucionale, do të thotë të gjitha janë shterrur, kështu që duhet edhe neve të na l ejohet sepse jemi qytetarë të këtij vendi, ose të mby llet për të gjithë e ta pr ovojmë sepse va ksina nuk është as kund, por nëse le johet për disa të tjerë ku është lo gjika që të nda lohet për ne, dhe është da smori ai që vendos se a mban apo jo da smën”, u shp reh ai.

Lajme