Isa Mustafa e ”go det” shumë rë ndë Vjosa Osmanin ! Nuk pë rmbahet as pak në de klaratën e tij…

Isa Mustafa e ”go det” shumë rë ndë Vjosa Osmanin ! Nuk pë rmbahet as pak në de klaratën e tij…

Isa Mustafa thote se Vjosa Osmani nuk e me riton te jete as nje ore ne Presi dence. Mustafa tha se me video adr esimin e saj te sotem, Osmani pe tkun e u.d së presi dentit po e abu zon me sjellje r ebele dhe per in teresa te saja te ngu shta partiake ne Vetë vendosje.

S hefi i LDK se e ka quajtur të tur pshme qe us htruesja e de tyres së presidentit Vjosa Osmani ti k ercenoj sipas tij in stitucionet e pa varura siç eshte KQZ ja.

Mustafa tu tje tha se me sje lljen e saj gjate video adreses ne Fa cebook, Osmani nuk e meriton te jete as nje ore ne pre sidence.

Lajme