LAJMI I FUNDIT! Lutfi Haziri Në Pre sidencë???

LAJMI I FUNDIT! Lutfi Haziri Në Pre sidencë???

Edhe pse Ko misioni Qe ndror Zgje dhor ka shpa llur rezultatet fi nale të zgje dhjet e jas htëzakonshme të 14 shk urtit ende nuk dihen se me cilat parti do të bëjë ko alicion Lëv izja Vetëvendosje. Kjo e fundit, një vit më parë nënshkroi një ko alicion më Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo e fundit e tra dhtoi Vetëvendosjen, duke e rrë zuar Qe verinë me mo cion të mosbesimit. Por, një vit më pas, ka zëra të cilët kërkojnë që të në nshkruhet edhe një ko alicion q everisës midis këtyre dy partive.
Bile, ka ofe rta se cilat poste duhet t`i marrë LD K-ja.
Një gjë e tillë ka ardhur edhe nga një zyrtar i kësaj partie.

Kandidati për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Adnan Merovci, ka dhënë një pro pozim për Lëvizjen Vetëvendosje. Ai përmes postimit të tij në Fa cebook, ka thënë se ko alicioni ndë rmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës është një va ksinë e nevojshme.

Sipas Merovcit, Albin Kurti duhet të jetë kryeministër, pre sident Lutfi Haziri, kryetar i Kuvendit Glauk Konjufca, kurse Vjosa Osmani të bëhet kryetare e L DK-së dhe ministre e Punëve të Jashtme.

Lajme