Gëzim Kelmendi as esi të dor ëzohet: Ne hu mbëm këto zgje dhje por nuk e hu mbëm fytyrën

Gëzim Kelmendi as esi të dor ëzohet: Ne hu mbëm këto zgje dhje por nuk e hu mbëm fytyrën

Kreu i partisë Fjala, Gëzim Kelmendi ka thënë se partitë politike po tregohen dy fytyrëshe pasi ato e shk elën li gjin an ti-Co vid duke mbajtur tub ime parazgj edhore dhe sipas tij duke ndi kuar në rritjen e numrit të ra steve me CO VID-19. Kelmendi përmes një postimi në Fa cebook tha se partia e tij edhe pse i hu mbi këto zgje dhje nuk e hu mbi fytyrën. “Ashtu si e rre zikuan dhe e dë mtuan shëndetin publik, ashtu edhe disa e kanë dë mtuar edhe pë rspektivën e Kosovës dhe pritet që edhe të tjerët ta dë mtojnë këtë pë rspektivë. Kjo është dy fytyrësia e këtyre partive parlamentare.

Ne FJALA jemi të s inqertë, ne hu mbëm në këto zgj edhje, por ne nuk e hu mbëm fytyrën, nuk u ko rritëm, nuk ma shtruam, nuk rre zikuam shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Si nqeriteti gjithmonë në fund e ka mpo shtur dy fytyrësinë”, ka shkruar Kelmendi.

Lajme