A E Dini Së Cilit I Është Dhënë Dhuntia Më E Madhe Nga Allahu!?

A E Dini Së Cilit I Është Dhënë Dhuntia Më E Madhe Nga Allahu!?

A e dini së cilit i është dhënë dhuntia më e madhe nga Allahu!? A e dini së cilit i është dhënë dhuntia më e madhe nga Allahu!?Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë:“Kush shfaq durim,Allahu do ti jep durim.Nuk i është dhënë askujt dhunti më e mirë dhe më e gjerë sesa durimi.”Definicioni i sabrit (durimit).Sabër është fjalë e gjuhës arabe që në gjuhën shqipe e ka kuptimin e “të përmbajturit, të hequrit dorë, të ndaluarit nga diçka“

Lajme