GODITJE/ Albin Kurtit E Ka ”Trazuar” Gjithe Serbine Ne Kembe Per Dialogun Kosove-Serbi Me Keto Kushte Qe Po I’a Kerkon !!!

GODITJE/ Albin Kurtit E Ka ”Trazuar” Gjithe Serbine Ne Kembe Per Dialogun Kosove-Serbi Me Keto Kushte Qe Po I’a Kerkon !!!

Keto jane kushtet e Albin Kurtit per dialogun Kosove-Serbi qe e kane trazuar gjithe Serbine ne Kembe !!!

Fituesja e zgjedh,jeve të parakoh.shme parlamentare të 14 shkurtit, Lëvizja Vetëv,endosje (LVV), ndon.ëse nuk e ka caktuar si prior,itet dialogun me Serbinë për nor,malizimin e marrëdhënieve, thotë se ky dia,log megjithatë duhet të ketë qasj..e të re. Në këtë qasje, ndër të tjera kerk,ohet edhe përfshirja e Sht.eteve të Bashkuara.

Zëdhënësi i LVV,-së, Përparim Kryeziu tha për Radio,,n Evropa e Lirë se dialogu duhet të. ketë “së pari kar.akter trans..formues, të bazuar në parime e vlera për dal-lim nga ai transaksional, të bazuar në intere,sa momentale dhe me logjikën ‘duh.et te japësh diçka për të m,arrë diçka’”.

“Dialo,,gu duhet të jetë trans-atlantik, në kup,tim të koordinimit në mes Shteteve të Bashku,ar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por e.dhe në kuptim të integrimit perëndi,mor si synim në vete për të dy palët. Është në të mirë të të gjit,hëve që ky proces të jetë me par.ime të qarta dhe me qasje të sinqertë, duke synuar që të jetë gjithm,onë në shërbim të popujve e jo qeverive të mom.entit apo individëve të mom,entit”, tha Kryeziu.

LVV-ja në vaz,hdimësi e ka cilësuar dial.ogun e ndërmjetësuar nga Bruks,eli si jotransparent dhe i ka cilësuar si të dështuara shu,micën e 33 marrëveshjeve të nëns.hkruara në Bruksel.

“Shumica pr,ej tyre ose nuk janë zbatuar fare ose pjesërisht. Kjo, bas,hkë me mungesën e transp.arencës që e ka përcjellë kë,të proces, janë provë e mjaftueshme që dialo.gu ka nevojë për një qasje të re”, shtoi Kryeziu.

BE-ja kër,kon angazhim në dialog

Kandi,dati i LVV-së për kryemi.nistër, Albin Kurti ka thënë se dialogu është ‘priori,tet i gjashtë apo i shtatë’, gjë e cila nuk është p.ritur mirë në BE. Zyrtarët e këtij instit,ucioni, që e ndërmjetësojnë dialogun, nuk janë përgjigjur saktë..sisht në pyetjet e Radios Evropa e Lirë, nëse BE-ja ësh,të e gatshme të ndr.yshojë qasjen në dialog, por kanë kë,rkuar angazhim për të përmbyllur marrëve.shjen për normalizimin e raporteve ndër,mjet dy ven.deve.

“Ne po pre,sim formimin e qeveri,së së re dhe pos tjerash, ne presim që aut.oritetet e reja në Prishtinë të angazho,hen në mënyrë konstruktive në va.zhdimin e takimeve të dialogut të ndë,rmjetësuar nga BE-ja dhe që të shfrytëzojnë rastin që kanë para ve,tes për të arritur një marrë.veshje gjithëpërfshirëse”, tha për Radion Evropa e Lirë, njëri nga zëdh,ënësit e BE-s.ë, Peter Stano.

BE-ja e ka emëru,ar përfaqësuesin special për di.alogun, diplomatin sllovak Mirosllav Lajçak, për arritjen e n,jë marrëveshjeje gjithë,përfshirëse, ligjërisht të obligueshme, që synim final ka nor,malizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por, aty nuk për.mendet njohja e ndërsjellë, siç kërkon në vazhdimësi li-dershipi kosovar.

Qëndrimi i administ,ratës Biden

Ndryshe nga BE-ja, që .eviton të përmendë njohjen e ndërs,jellë si synim final në dialog, SHBA-ja kërkon që marrëveshja gjithëpë.rfshirëse ta sjellë kë,të njohje.

Ambasada amer.ikane në Prishtinë, në një deklarim të mëhershëm, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Uashingtoni e mbështet plotësisht dialo..gun e ndërmjetësuar nga BE-ja.

“Ashtu siç ka thënë presid.enti (amerikan, Joe) Biden një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të çojë drejt njohjes së ndërsjellë, të ruajë sovra,nitetin dhe integritetin territorial të të dyja ve,ndeve dhe që të fuqizojë institucionet e tyre demokratike, është qen..ësore për Kosovën dhe Serbinë që të ecin për,para”, thuhet në përgjigjen e ambasa.dës së SHBA-së në Prishtinë.

Ndërkohë, en,de nuk është e qartë nëse administrata e re ameri,kane do të angazhojë një përfaqësues special për dialogun Kosovë-Serbi, ashtu siç kish.te vepruar ish-presiden,ti, Donald Trump.

Sekret,ari amerikan i Shtetit, Antony Blinken gj.atë seancës në Senat, për konfirmimin e tij në këtë post, t,ha se do ta konsideronte “emër.imin e një të dërguari special për rajonin”.

Qasja e re në di,alog, e domosdoshme

Analistët poli,tikë thonë për Radion Evropa e Lirë se dialogu nuk ka alte,rnativë, por e vlerësojnë të rën.dësishme që qeveria e a.rdhshme të fokusohet në programin që e ka pre,zantuar në fushatë.

Pol,itologu Ramush Tahiri beson se .qeveria e re mund të sjellë më shumë sub,stancë në dialog, pasi sip. as tij, LVV-ja ka pa,sur “qasje origjinale në dial.ogun me Serbinë”.

“Ës,htë fakt se normalizimi i raporteve (politika zyrtare e BE-së), nuk mun,d të ndodh pa njohjen reciproke dhe pa u ditur subjektiv,iteti i palëve të cilat do t’i zbatojnë marrëveshjet. Me këtë ko,ncept të ri, mendoj se Albin Kurti do të mund t’ia da.lë dhe pres që dialogu të jetë më dinamik”, tha Tahiri për Rad,ion Evropa e Lirë.

Demush Shasha, dre,jtor i Institutit Epik, që merret më hulu.mtime e raporte për proceset integruese të Kosovës, pret që qe,veria e re të sjellë transparencë në procesin e dialogut. Ai përmend faktin se në programin e vetë, LVV-ja nuk e ka të përfshirë fare dialogun, por Shasha pret që kryem.inistri i ri të gjejë një pikë përbashkuese me pritjet e qytetarëve për jetë më cilësore dhe pritjet e partnerëve ndërkombëtarë për vazh…dimin e dialo,gut.

“SHBA-ja dhe B,E-ja e kanë të bërë të qartë që dialogu me Ser.binë duhet të jetë njëri nga top prioritetet që ata e shohin për qeverinë e ardhshme. Por, për dhjetë vjet, qasja e njëjtë në dial,og na ka sjell këtu ku jemi, ku nuk mund të krenohemi për sukses të jashtëzakonshëm. Prand.aj, ia vlen që të provojmë një qasje të re sa i përket dialogut me Serbinë”, tha Sha,sha për REL.

Ai megjithatë beson se kand,idati i LVV-së për kryeministër, Albin Kurti e ka një drit.are kohore për të mos u marr enkas me dialogun, pasi edhe preside,nti serb, Aleksandar Vuçiq ka thënë se nuk mun.d të pritet marrëveshje në dialog, para mbajtjes së zgj,edhjeve presidenciale në Serb.i në prill të vitit 2022.

“Është e rëndësishme që Qev,eria Kurti gjatë kësaj kohe të merret me dialogun, por në as.pektin diplomatik, nën radarin politik, në mën,yrë që të përgatitet. Në këtë kontekst, zoti Kurti do të mund t’i p.araqiste opinionit politik në Kosovë se cili është komp,romisi që Kosova është e gatshme ta bëjë, për hir të anë.tarësimit në Organizatën e Kom,beve të Bashkuara”, sht.oi Shasha.

Sipas tij, kompro,misi më lehtë i pranueshëm do të ishte “eksplorimi i mundës.ive për një zbatim edhe më të mirë të Pakos së Ahtisarit dhe a,ncimit edhe të mëtutjeshëm të të drejta.ve të serbëve në Kosovë”.

Politologu Ramush Tah,iri thotë që çdo tendencë për të ofruar zgjidhje që e pre.k “shtetin qytetar” të Kosovës, do të prol.ongonte edhe më shumë ar,ritjen e një marrëveshjeje në dialog.

LVV-ja si f.ituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit, pritet që të formojë qeverinë e re bashk,ë me komunitetet joshumicë, duke përj.ashtuar Listën Serbe. Krijimi i qeverisë pritet të ndodhë pas konsti,tuimit të kuvendit të ri, proces ky që kërkon parap,rakisht certifikimin e rezult.atit të zgjedhjeve.

Lajme