DHIMBJE E MADHE/ Ndahet Lajm I Hidhur Per Albin Kurtin, Sapo U Zbuluan Kurthet Qe Po Pergatiten Per Te !!

DHIMBJE E MADHE/ Ndahet Lajm I Hidhur Per Albin Kurtin, Sapo U Zbuluan Kurthet Qe Po Pergatiten Per Te !!


1. Bashkimi kombëtar.

Pandeli Ma,jko mendon se ideja e ‘bashkimit kombëtar’ është i.de e vjetëruar, e shekullit të kaluar, pran.daj ,sipas tij, Albi,n Kurti nuk duhet të merret më me të.,

Rrush prej mendve, Pandeli Majk,os prej se i kanë shkuar shokët në hapsane, ka har.ruar që është shqiptar.

Ideja e Zot,it për krijimin e njeriut është edhe më e vje.tër se ideja e ‘bashkimi kombëtar’, prandaj jeta sipa Pandeli Majkos është ‘veprim.tari’ primitive.

Teoria e Einseinit për relativ..itetin po ashtu është e shekullit të kal,uar, prandaj nuk bën ta marr.im seriozisht.

Ec e mbus,hja mendjen Pandei Majkos, i cili kujton se Leon.ardo da Vinci për shembull është i kohë,s së vjetër, i lashtë, kurse Edi Rama ës,htë ‘risi’ në pikturë, modern.

Arti, Dija, Ideja, Shke,nca nuk kanë afat të përd,orimit, Majko.

Albin Kurti do të je,të Kryeministër i Kosovës.

Nëse e ka ‘shkruar’ Zo.ti të ndodh bashkimi kombëtar, shqiptar..ët nuk mund ta ndalin.

Sot, Shqipëria zyr.tare është kundër bashkimit me Kosovën më ,humë se sa Serbia.

Ne kësaj rad.he, do të bëhemi atraktiv. Kush na do, kus,h do të bashkohet me Ne, e di ku mu.nd të na gjej. Ne duaj Shqipërinë-e Ata du,aje veten: No more ‘I Love You’s’.

Njëherë duhet të bashk.ohemi (tinëz), si me pahir, e pasta,j të tregojmë ‘valla s’di, ndodhi, krejt ra.stësisht, si papritur, mos shihni kusur’.
Se edhe Elisa Spiro,pali po shqetësohet sa herë po e përmendin bashkimin.

Milion,erja zhelane, i tha Albinit ‘s’ka cicmic’.
(Luaj cic,mic do të thotë: e sjell rrotull di.çka a dikë pa i dhënë rrugë; bëj një punë sa për të kaluar kohën). Po ka moj cicmic, qysh s’ka, kush po të pyet ty, Idi,ote, anti-bashkim. Kësaj radhe, Albin Kurti ka punë tjera. Bashkimin po ua lëmë J.uve. Neve na mjafton Dash..uria.

2. Dialogu.

Dial.ogut dhe komuni,kimif nuk i t.huhet ‘JO’.
Kurrë.
Gjit.hmonë PO dialogut, edh,e me armikun.

Me g,ojë PO, me ve,pra JO.

Nuk ka nev,ojë ta dijë asku..sh se çfarë ndjen Ti për askend, ndjenjat mbaji pë.r vete, bile nëse munde.sh, mos ndjej hiç, edhe më .mirë në do të jes.h i suksesshëm.
Sinqeriteti është luks i m,adh, plus që s’ta lyp kush, lëre që është i pado,bishëm, por të prish punë.
As që e njeh kush sinqerit,etin ‘qysh duket’.
Albin Kurti nuk do të bie as në njërën e as në t.jetrën grackë. S’ka n,evojë ta thuash atë që e b,ën (se shihet me sy), por bëje a.të që e thua.
P.S. Sa më i palum,tur Je, dashuria jote është më e madhe (Orhan Pamuk).Prandaj, e ke.mi dashur kaq fort Shqipërinë.

Lajme