Gratë arrijnë në Gurin e Zi pavarësisht nga turma e burrave .VIDEON e keni me posht.
Transmetohet se Ibn Abasi ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) Tha: “Guri i Zi zbriti nga Parajsa”.
(Transmetuar nga el-Tirmidhi, 877; el-Nesai, 2935. Hadithi u klasifikua si sahih nga Tirmidhiu).
Transmetohet se Ibni Abbasi ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) Tha në lidhje me Gurin: “Pasha Allahun, Allahu do ta nxjerrë atë në Ditën e Ringjalljes dhe do të ketë dy sy me që do të shohë dhe një gjuhë me të cilën do të flasë, dhe do të dëshmojë në favor të atyre që e prekën me sinqeritet. ”
Transmetuar nga el-Tirmidhi, 961; Ibn Mexhah, 2944
Ky hadith u klasifikua si hasen nga Tirmidhiu, dhe si kaui nga el-Haafiz ibn Haxher në Feth al-Baari, 3/462
Shtë transmetuar se ‘Omeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) Erdhi te Guri i Zi dhe e puthi, pastaj tha:“ Unë e di që ju jeni vetëm një gur i cili as nuk mund të sjellë dobi as të shkaktojë dëm. Po të mos e kisha parë Profetin salAllahu alejhi ue selem të të puthte, nuk do të të kisha puthur ”.
(Transmetuar nga Buhari, 1520; Muslim, 1720)

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page